SSPL UUTISET

Eduskunta on päättänyt hyväksyä lainsäädännön, jossa kaikilta potilastyötä tekeviltä ja potilaiden kanssa lähikontaktissa olevilta sosiaali- ja terveystoimen palveluksessa olevilta vaaditaan rokotussuojaa covid-19 tautia vastaan, tai alle 6 kk sitten sairastettua koronatautia, tai alle 72 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta. Lähikontaktissa potilaisiin oleviksi sidosryhmiksi lasketaan esimerkiksi hoitolaitosten avustava henkilöstöä; laitoshuoltajia ja ruoanjakelussa toimivia. Suojaa voidaan edellyttää potilaiden kanssa lähikontaktissa olevilta, tai muuten henkilö ei voi toimintaan osallistua.

daniel schludi mAGZNECMcUg unsplash

On ensiarvoisen tärkeää, että pelastustoimessa ja sopimuspalokunnissa huolehditaan tässä pandemiatilanteessa omasta, muiden sopimuspalokuntalaisten ja pelastajien terveysturvallisuudesta ja erityisesti ensihoito- ja ensivastetilanteissa potilasturvallisuudesta.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtaja Arto Pirttilahti kertoo, että eduskunnan tahtotila on ennen kaikkea turvata potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten terveysturvallisuus sekä terveydenhuollon toimintakyky. Ensihoitajia ja ensivastetoimintaa tekeviä sopimuspalokuntalaisia koskee samat periaatteet, eli vain rokotettuna tai negatiivista testitulosta vastaan voidaan osallistua potilastyöhön.

Koko muussakin palokuntatoiminnassa on syytä huomioida terveysturvallisuus vastaavalla tavalla. Se tarkoittaa sitä, että paloasemille voi mennä siten, ettei uhkaa kenenkään toisen terveyttä, eli rokotettuna tai negatiivisen testituloksen myötä, ja ennen kaikkea terveenä. Lisäksi suosittelen maskien käyttöä asemilla, toiminnanjohtaja Ari Maskonen muistuttaa.

Ensivastetoiminta on osa terveydenhuoltoa, jos sitä tehdään sopimusperusteisesti alueen sairaanhoitopiirin kanssa. Ensivastetoiminnassa joudutaan potilaskontaktiin, ja tällöin henkilöillä tulee olla kattava rokotussuoja, alle 6 kk sitten sairastettu koronatauti tai korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos. Työnantajan tulee varmistua henkilöstön kelpoisuudesta potilastyöhön, ja sillä on oikeus näiden terveystietojen käsittelyyn. Ilman työsuhdetta toiminnassa mukana olevien ensiauttajien kohdalla toimintaan osallistuminen ja potilaskontaktit vaativat lain tulkinnan mukaan edellä mainitun suojan covid-19 tautia vastaan. Varmista ensiauttajien terveystietojen käsittely oman alueesi pelastuslaitoksen tai sairaanhoitopiirin puolelta.

 

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään tartuntatautilakiin (1227/2016) väliaikaisesti uusi 48 a § seuraavasti:

48 a §

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaaminen covid-19-taudilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan covid-19-tautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

Työnantajalla on oikeus käsitellä sellaisia työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan terveystietoja, jotka koskevat tämän soveltuvuutta 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:n 2 momenttia. Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Työnantajan on säilytettävä tiedot niin kauan kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme vuotta siitä, kun 1 momentissa tarkoitettu henkilön soveltuvuutta koskeva arviointi on tehty. 

Jos työntekijä ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. 

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215