INFORMATION

Bakgrundsinformation om det frivilliga räddningsväsendet i Finland

I Finland finns det 348 kommuner, i vilka det i slutet av år 2008 bodde sammanlagt 5.325.600 personer. 

Av dessa kommuninvånare deltar ca 38.800 på ett eller annat sätt i avtalsbrandkårsverksamhet, dvs. i verk­samhet inom de frivilliga brandkårerna, inom de så kallade halvordinarie brandkårerna med personal i sidotjänst eller i industri- och anstaltsbrandkårer. Att höra till dessa brandkårer är frivilligt och verksamheten där sker vid sidan om egentligt förvärvsarbete. I avtalsbrandkårerna finns det ca 16.000 utbildade brand­kårister i kontinuerlig utryckningsberedskap, medan ytterligare personer verkar bl.a. inom brandkårernas dam- eller ungdomsavdelningar eller deltar i organisationsverksamheten.

De enskilda kommunerna hade till och med utgången av år 2003 ansvaret för hur räddningsväsendet arrange­ras inom kommunens område. I och med strukturförändringen inom räddningsväsendet har 22 regionala räddningsväsenden bildats, som är baserade på obligato­riskt kommunalt samarbete och som ansvarar för räddningsväsendet från och med 1.1.2004. I de regionala räddningsverken arbetar ca. 4.500 heltidsanställda brandmän fördelade på 102 brandstationer.

Inom ramen för avtalsbrandkårssystemet har man tidigare i enskilda avtal mellan respektive kommun och brandkåren och/eller personalen definierat de tjänster som brandkåristerna på frivillig basis erbjuder samhället mot en på sin höjd nominell ersättning. Numera är regionerna och frivilligbrandkårena avtalsparter.

I Finland finns det 560 frivilliga brandkårer som ingått sådana avtal med kommunen, och det finns dessutom 160 så kallade halvordinarie brandkårer där personalen erhåller prestationsbaserad ersätt­ning. Dessa brand­kårer, som baseras på frivillighet, ansvarar i flertalet kommuner huvudsakligen ensamma för produktionen av räddnings­väsendets brådskande tjänster såsom släcknings- och räddningsarbete. I dessa kommuner bor ca 47 % av landets invånare medan nämnda kommuner representerar 95 % av landets totala yta. Man beräknar att frivilliga deltar i ca. 70% av samtliga brådskande uppdrag i Finland. År 2007 var de brådskande uppdragens antal 104.143 varav 28.081 var förstadelvårdsuppdrag.

Avtalsbrandkårssystemet är kostnadseffektivt. Med dess hjälp kan samhället till skäliga kostnader garantera att man även utanför de största bosättningscentren snabbt kan tillhandahålla de tjänster invånarna behöver i en nöd­situation.

Cirka 2,4 miljoner finländares bastrygghet är beroende av att det frivilliga brandkårssystemet finns till. I ett glest befolkat land som Finland är det ekonomiskt omöjligt att på annat sätt prestera de brådskande tjänsterna tillräckligt snabbt. I stora befolkningscentra utgör frivilligbrandkårssystemet en nödvändig reserv för yrkes­brandkårerna med tanke på samtidiga olyckor, omfattande olyckssituationer och undantagsförhållanden.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf grundades år 2001 som en intresseorganisation för avtalsbrand­kårerna och för att sålunda för sin del garantera att systemet, baserat på medborgarnas frivillighet, står till samhällets förfogande som ett effektivt stöd även efter räddningsväsendets strukturförändring.

Förbundets medlemskår består idag (oktober 2009) av sammanlagt 513 föreningar, av vilka 431 är frivilliga brandkårsföreningar och 76 är brandmannaföreningar som verkar inom de halvordinarie brandkårerna.

Källor: Statistikcentralen, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds medlemsregister.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571